Ανα­στά­σης Περ­ρά­κης

Ανα­στά­σης Περ­ρά­κης

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Ανα­στά­σης Περ­ρά­κης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1970.
Σπού­δα­σε Βι­ο­λο­γία και έκα­νε το δι­δα­κτο­ρι­κό του στη Βι­ο­χη­μεία. Ερ­γά­στη­κε στη Γερ­μα­νία, Αγ­γλία, Γαλ­λία, και στην Ολ­λαν­δία όπου ζει με την Παυ­λί­να, τον Γι­ώρ­γο και τη Θά­λεια. Είναι δι­ευ­θυ­ντής του Το­μέα Βι­ο­χη­μεί­ας στο Ολ­λαν­δι­κό Ιν­στι­τού­το για τον Καρ­κί­νο, ερευ­νη­τής στο Ιν­στι­τού­το Oncode και Κα­θη­γη­τής στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Ουτρέ­χτης. Για έξι χρό­νια κο­λύ­μπη­σε στο Πο­τά­μι – και υπήρ­ξε υπο­ψή­φι­ος βου­λευ­τής και Ευρω­βου­λευ­τής.
Δοκίμια-Μελέτες
Ποτέ δεν κολυμπάς δύο φορές στο ίδιο Ποτάμι (2022), Επίκεντρο

Ποτέ δεν κολυμπάς δύο φορές στο ίδιο Ποτάμι – Αναστάσης Περράκης

Ποτέ δεν


«Πο­τέ δεν κο­λυ­μπάς δύο φο­ρές στο ίδιο Πο­τά­μι – αλ­λά βγαί­νεις πιο πλού­σι­ος σε εμπει­ρί­ες, σε ιδέ­ες, σε φί­λους».

Γι­α­τί «γί­να­νε αυτά τα κεί­με­να βι­βλίο»; Το 1994, επι­σκέ­φθη­κα μα­ζί με άλ­λους δύο φί­λους το πα­τρι­κό του ενός εξ αυτών, μια φάρ­μα στην κο­ρυ­φή ενός λό­φου σε ένα μι­κρό χω­ριό της Ουα­λί­ας. Ήταν η επο­χή που και οι τρεις γρά­φα­με τα δι­δα­κτο­ρι­κά μας. Ο πα­τέ­ρας του οικο­δε­σπό­τη μας, το βρά­δυ με­τά την pub μας είπε μι­σο-αστεία μι­σο-σο­βα­ρά: «Ο πα­τέ­ρας μου έλε­γε πως ο κά­θε άντρας [ξέ­ρω, σε­ξι­στι­κό, αλ­λά έτσι τα λέ­γα­νε οι πα­λιοί] πρέ­πει να φυ­τέ­ψει ένα δέ­ντρο, να κά­νει ένα παι­δί και να γρά­ψει ένα βι­βλίο. Εσείς αρ­χί­σα­τε και οι τρεις ανά­πο­δα». Του εξη­γή­σα­με πως το δι­δα­κτο­ρι­κό δεν με­τράει για βι­βλίο. Επει­δή από τό­τε και με­τά φύ­τε­ψα αρ­κε­τά δέ­ντρα και έκα­να δύο παι­διά, σκέ­φτη­κα πως ίσως η συλ­λο­γή κει­μέ­νων να με­τράει τε­λι­κά για βι­βλίο.

Πρόλογος: Δη­μή­τρης Ψυ­χο­γι­ός (Δι­ό­δω­ρος Κυ­ψε­λι­ώ­της) – Νί­κος Ψαρ­ρός (Κα­θη­γη­τής Φι­λο­σο­φί­ας, Λει­ψία)

Δοκίμιο, Επίκεντρο, 2022, 264 σελ.

Πηγές: Biblionet, Επίκεντρο