Αντώνης Φιλιππαίος

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Α­ντώ­νης Φι­λιπ­παί­ος γεν­νή­θη­κε το 1980 στην Α­θή­να.
Ήδη α­πό την ε­φη­βεί­α ξε­κί­νησ­ε τα πρώ­τα του βή­μα­τα στην ποί­η­ση και έ­λα­βε αρ­κε­τές δια­κρί­σεις.
Με­τά το Λύ­κειο έ­ζη­σε για δύ­ο χρό­νια στην Ι­τα­λί­α για ε­πι­μορ­φω­τι­κούς λό­γους.
Ε­πι­στρέ­φο­ντας στην Ελ­λά­δα α­πέ­κτη­σε πτυ­χί­ο Ιτα­λι­κής Γλώσ­σας και Φι­λο­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Α­θη­νών και έ­κα­νε σπου­δές στις Διε­θνείς και Ευ­ρω­πα­ϊ­κές Σχέ­σεις.
Ζει μό­νι­μα στην Α­θή­να και ερ­γά­ζε­ται στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α.
Η συλ­λο­γή “Animus nudus” α­πο­τε­λεί το πρώ­το του εκ­δο­τι­κό εγ­χεί­ρη­μα στην ποί­η­ση, που εί­ναι η με­γά­λη του α­γά­πη και τον συ­νο­δεύ­ει δη­μιουρ­γι­κά ό­λα αυ­τά τα χρό­νια.
Πρόσφατα τιμήθηκε με το Βρα­βείο «Ανακρέων» στον 3ο Πα­γκό­σμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Κ. Π. Κα­βά­φης».

Animus nudus – Α­ντώ­νης Φι­λιπ­παί­ος
—Σε ποιο δύ­σβα­το μο­νο­πά­τι ο­δη­γεί­ται μια ψυ­χή που ξε­­­γυ­μνώ­νε­ται;
—Σε ε­κεί­νο της λύ­τρω­σης.
—Μέ­χρι πού θα μπο­ρού­σε να φτά­σει για τον έ­ρω­τα;
—Έ­ως τα πέ­ρα­τα του φω­τός.
—Πό­σες κραυ­γές του έ­ρω­τα μπο­ρούν να σπά­σουν όρ­κους σιω­πής;
—Ό­σες και οι λέ­ξεις που α­να­σταί­νο­νται μέ­σα α­πό τα χεί­λη, α­πο­κα­λύ­πτο­ντας τα μυ­στι­κά της ψυ­χής…

Ποίηση, Κάκτος, 2019, 64 σελ.

Ποίηση
Animus nudus (2019), Εκδόσεις Κάκτος

Πηγές: Εκδόσεις Κάκτος