Αντώνης Φιλιππαίος

Ελληνες λογοτέχνες
Ο Α­ντώ­νης Φι­λιπ­παί­ος γεν­νή­θη­κε το 1980 στην Α­θή­να.
Ήδη α­πό την ε­φη­βεί­α ξε­κί­νησ­ε τα πρώ­τα του βή­μα­τα στην ποί­η­ση και έ­λα­βε αρ­κε­τές δια­κρί­σεις. Με­τά το Λύ­κειο έ­ζη­σε για δύ­ο χρό­νια στην Ι­τα­λί­α για ε­πι­μορ­φω­τι­κούς λό­γους. Ε­πι­στρέ­φο­ντας στην Ελ­λά­δα α­πέ­κτη­σε πτυ­χί­ο Ιτα­λι­κής Γλώσ­σας και Φι­λο­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Α­θη­νών και έ­κα­νε σπου­δές στις Διε­θνείς και Ευ­ρω­πα­ϊ­κές Σχέ­σεις. Ζει μό­νι­μα στην Α­θή­να και ερ­γά­ζε­ται στον ι­διω­τι­κό το­μέ­α. Η συλ­λο­γή “Animus nudus” α­πο­τε­λεί το πρώ­το του εκ­δο­τι­κό εγ­χεί­ρη­μα στην ποί­η­ση, που εί­ναι η με­γά­λη του α­γά­πη και τον συ­νο­δεύ­ει δη­μιουρ­γι­κά ό­λα αυ­τά τα χρό­νια. Πρόσφατα τιμήθηκε με το Βρα­βείο «Ανακρέων» στον 3ο Πα­γκό­σμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Κ. Π. Κα­βά­φης».
Ποίηση
Animus nudus (2019), Εκδόσεις Κάκτος
Silentium (2021), Κάκτος

Silentium – Αντώνης Φιλιππαίος

SilentiumΕις το όνομα της σιωπής


Σε ψάχνω στο σκοτάδι, γιατί δεν μπορώ να σε βρω στο φως. Σ’ αγγίζω δίχως να σε ξέρω, γιατί χρόνια εσένα περίμενα. Σε φιλώ και βλέπω το είδωλό μου στον καθρέφτη, γιατί εσύ μοιάζεις περισσότερο μ’ εμένα. Άφησέ με να σε βρω…

Το βιβλίο συνοδεύεται από μουσικό CD

Ποίηση, Κάκτος, 2021, 72 σελ.

Animus nudus – Α­ντώ­νης Φι­λιπ­παί­ος
—Σε ποιο δύ­σβα­το μο­νο­πά­τι ο­δη­γεί­ται μια ψυ­χή που ξε­­­γυ­μνώ­νε­ται;
—Σε ε­κεί­νο της λύ­τρω­σης.
—Μέ­χρι πού θα μπο­ρού­σε να φτά­σει για τον έ­ρω­τα;
—Έ­ως τα πέ­ρα­τα του φω­τός.
—Πό­σες κραυ­γές του έ­ρω­τα μπο­ρούν να σπά­σουν όρ­κους σιω­πής;
—Ό­σες και οι λέ­ξεις που α­να­σταί­νο­νται μέ­σα α­πό τα χεί­λη, α­πο­κα­λύ­πτο­ντας τα μυ­στι­κά της ψυ­χής…

Ποίηση, Κάκτος, 2019, 64 σελ.

Πηγές: Biblionet, Εκδόσεις Κάκτος