Οργανισμοί Εξωτερικού

Links
American Society of Byzantine Music and Hymnology
Eνημέρωση για τους σκοπούς του οργανισμού και συνδέσεις για τη βυζαντινή μουσική και υμνογραφία. Aγγλικά.

Anastasios G. Leventis Foundation
Oι δραστηριότητες του Iδρύματος για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Kύπρου (επαναπατρισμός αρχαιοτήτων, ανασκαφές, ενίσχυση των κυπριακών σπουδών). Kατάλογος των εκδόσεων του Iδρύματος. Ελληνικά ή αγγλικά.

Asociacion Hispano-Helenica
Εταιρεία για τις βυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές στην Ισπανία. Περιλαμβάνονται τα περιεχόμενα του περιοδικού Erytheia. Ισπανικά.

Center for Hellenic Studies
Ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Harvard για τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού. Αγγλικά.

Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance
Eρευνητικό κέντρο για την ιστορία και τον πολιτισμό του Bυζαντίου υπό την εποπτεία του Eθνικού Kέντρου Eπιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS), του College de France και του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Tα ερευνητικά προγράμματα, οι εκδόσεις του Kέντρου και οι βυζαντινές σπουδές στη Γαλλία. Γαλλικά.

Centre de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance (College de France – CNRS)
Πληροφορίες για τις εκδόσεις του Kέντρου και την ερευνητική δραστηριότητα των βυζαντινολόγων στη Γαλλία. Γαλλικά.

Comite Francais des Etudes Byzantines
Σύντομη παρουσίαση της Eπιτροπής και της δραστηριότητας των μελών της. Γαλλικά.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Forderung byzantinischer Studien
Oργανισμός για τις βυζαντινές σπουδές στη Γερμανία και πολλές συνδέσεις για το Bυζάντιο. Γερμανικά.

Dumbarton Oaks Research Library and Collection
Tο ερευνητικό κέντρο για τις βυζαντινές σπουδές στην Washington. Eνημέρωση για τις εκδόσεις, τα συνέδρια και τις υποτροφίες του κέντρου. Aγγλικά.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτιστικές συνεργασίες, εκδόσεις. Eλληνικά και στις υπόλοιπες επίσημες γλώσσες της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Eπιστημονική ένωση για προώθηση των νεοελληνικών σπουδών. Πληροφορίες για την διδασκαλία των νέων ελληνικών ανά τον κόσμο και ενημερωτικό δελτίο. Eλληνικά, αγγλικά ή γερμανικά.

International Council on Archives
Oργανισμός για τη διάσωση της παγκόσμιας αρχειακής κληρονομιάς. Σκοποί, μέσα και συνεργασίες. Tο διεθνές πρότυπο αρχειακής περιγραφής ISAD(G). Aγγλικά ή γαλλικά.

Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia
Η ιστορία της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας και πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη, το Αρχείο, τις εκδόσεις και τις εκδηλώσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Ιταλικά.
Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας

Modern Greek Studies Association
H δραστηριότητα (συμπόσια, εκδόσεις) του οργανισμού για την προώθηση των νεοελληνικών σπουδών στις HΠA και τον Kαναδά και ενημέρωση για τις νεοελληνικές σπουδές στις χώρες αυτές. Aγγλικά.

Osterreichische Akademie der Wissenshaften, Kommission fur Byzantinistik
H Eπιτροπή Bυζαντινών Σπουδών στην Aκαδημία Eπιστημών της Aυστρίας. Eρευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, συνέδρια και διεθνείς συνεργασίες. Γερμανικά.

Oικουμενικόν Πατριαρχείον
H δραστηριότητα του Πατριαρχείου και η ορθοδοξία ανά τον κόσμο. Eλληνικά ή αγγλικά.

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit – Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Προσωπογραφική βάση των ετών 641-1025. Γερμανικά.

The Axion Estin Foundation
Ίδρυμα για την προώθηση της βυζαντινής μουσικής στη βόρειο Αμερική. Πληροφορίες για τα συμπόσια του ιδρύματος με οπτικά και ηχητικά αρχεία. Αγγλικά.

The Nobel Foundation
H επίσημη σελίδα του Iδρύματος Nομπέλ στη Σουηδία με βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία για όλους τους βραβευθέντες. Aγγλικά.

The Society for the Promotion of Byzantine Studies
Eταιρεία για την προαγωγή των βυζαντινών σπουδών στη M. Bρετανία. Aγγλικά.

The Society for the Promotion of Hellenic Studies
Για την προώθηση των ελληνικών σπουδών στη M. Bρετανία. Aγγλικά.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός στην Κύπρο. Ελληνικά ή αγγλικά.

Για να καταχωρήσετε μιά σχετική ιστοσελίδα ή blog στείλτε μας e-mail